ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSHEZ

 

I. Az Adatkezelő bemutatása

 

Adatkezelő megnevezése: SuperOcean Consulting Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-367654
Adatkezelő székhelye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.
Adatkezelő elektronikus címe: info@superocean.hu
Adatkezelő képviselője: Vuksitz Gábor Ádám, ügyvezető

 

 

II.   Az adatkezeléssel összefüggő főbb irányadó jogszabályok

 

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk).

 

III.   Az adatkezelésre irányadó alapelvek

 

 • Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan

kezeli.

 • Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomására jut, hogy valamely általa kezelt személyes adat pontatlan, haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát annak érdekében, hogy a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne történhessen
 • Az adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalom meghatározások megfelelnek a mindenkor hatályos Rendeletben és egyéb hatályos jogszabályokban szereplő fogalom meghatározásoknak.

 

IV.  Az adatkezelés jellemzői

 

Az Adatkezelő a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a Partnereivel (a továbbiakban: érintett). Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot úgy, hogy közvetlen e-mail üzenetet küld a részére, vagy akként is, hogy az érintett az Adatkezelő www.superocean.hu címen található weblapján a kapcsolat menüpontban található felületen keresztül küld elektronikus üzenetet az Adatkezelő részére. A leírtakon felül pedig Facebook üzenet formájában is lehetséges felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli az érintett személyes adatait.

 

Adatkezelés célja

 

Kapcsolatfelvétel közvetlen e-mail küldésével, a www.superocean.hu weblapon keresztül a kapcsolat, menüpont alatt kialakított felületen, továbbá Facebook üzenet formájában is lehetséges. Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kizárólag az érintettel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használja fel az Adatkezelő. Az érintett jogosult felkeresni az Adatkezelőt bármilyen ügyben elektronikus úton. Az Adatkezelő kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag valamilyen jogviszony teljesítéséhez kapcsolódóan kezdeményez az adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával.

Kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő az e-mailen keresztül érkező megkeresések esetében kapcsolattartáshoz, illetve az ügy elintézéséhez szükséges egyéb adatokat kezeli.

A www.superocean.hu/kapcsolat menüpontban található felületen az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

 1. név
 2. e-mail cím
 3. az ügy elintézése szempontjából fontos adatok

 

Adatkezelés jogalapja

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan kötelem teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.

Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad az Adatkezelőnek az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje.

 

Személyes adatok forrása

 

Az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az érintett által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

A Facebook Messenger applikáción keresztül történő üzenetküldés esetén az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd. Az Facebook Ireland Ltd általános adatkezelési tájékoztatója a https://hu-  hu.facebook.com/privacy/explanation linken érhető el. Adatvédelmi kérdésekben a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi felületen lehetséges a kapcsolatfelvétel:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Az Adatkezelő az e-mailes megkeresések tárolása, valamint a weboldalon küldött üzenetek tárolása kapcsán az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Tárhelypark Kft., mint tárhely-szolgáltató. 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Cégjegyzékszám: 01-09-322570

Adószám: 23289903-2-43

Az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

 

Az Adatkezelő az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre az Adatkezelő és az érintett között, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeli, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

 

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás az Adatkezelő és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően az Adatkezelő törli.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése az üzenet megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele.

 

V.  Az érintett jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat az Adatkezelő nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

 

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja vagy az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés

 1. pont), úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

 

tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a Rendelet cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az érintett jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Az érintett a fenti jogait az info@superocean.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedésekről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

VI.  Az érintett jogorvoslati joga

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott

 

vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

 

Budapest, 2020. 03. 04.

 

 

 

 

 

SuperOcean Consulting Kft.

Képv.: Vuksitz Gábor Ádám, ügyvezető